Powrót do listy projektów

 

REWALORYZACJA PLACU ORŁA BIAŁEGO
I FRAGMENTU ULICY KOŃSKI KIERAT POMIĘDZY ULICAMI STAROMŁYŃSKĄ I MARIACKĄ W SZCZECINIE 

Data projektu: 2022

Opis projektu:


Działania projektowe mające na celu stworzenie atrakcyjnej i dostępnej staromiejskiej przestrzeni publicznej, skupiły się wokół trzech głównych aspektów: przyrodniczego, historycznego oraz funkcjonalno-przestrzennego.
W ramach nich najistotniejsze prace projektowe dotyczyły:
polepszenia warunków istniejących drzew, wprowadzenia nowych nasadzeń drzew oraz zieleni niskiej, wprowadzenie ogrodów deszczowych (aspekt przyrodniczy);
powtórnego wykorzystania historycznej kamieniarki ulicznej w nowym przebiegu, upamiętnienia przebiegu dawnego wodociągu, wyeksponowania zabytkowych rzeźb (aspekt historyczny), usunięcia barier dla osób z niepełnosprawnościami, wprowadzenia różnego typu przestrzeni integracji społecznej (aspekt funkcjonalno-przestrzenny).